باز مستی طاقتم را تاب کرد

باز مستی طاقتم را تاب کرد ……………………………. جام دل را شوق می مشتاق کرد
بخت یارم شد که سرمستی کنم ………………………….. خویش را بیگانه از هستی کنم
عشق اسباب طرب را ساز کرد ………………………… ساقی آمد در برویم باز کرد
در برم بگرفت دستم جام داد …………… …………….. بوسه زان لعل لب گلفام داد
عطر می هوش از من دیوانه برد ………………………. دین و دل را خنده پیمانه برد
باده در پیمانه غوغا کرده است ………………………. شور در میخانه برپا کرده است
ساقی امشب لطف بی حد می کند ……………………… راه را بر زاهدان سد می کند
عرصه مستی است نی وعظ و بیان ………………….. نیست اینجا شیخ و زاهد را مکان
جام می رقصد به می مستانه وار ……………………. در هوای ساقی سیمین عذار
ساقی ما پیر هر آزاده است ………………………………. نسل اندر نسل ساقی زاده است
امشب از دستان او می میزنم ……………………………. جام با عشقش پیاپی می زنم

/ 3 نظر / 24 بازدید
محسن

خيلي قشنگ بود خيلي

داریوش

باز مستی طاقتم را طاق کرد (هم قافیه با مشتاق)

mostafa

Damet garm dadash khili hal kardam