باز هم...تنهایی

کوچه های خاکی... نفسی اجباری


سایه هایی بی سر در سکوتی واهی

عکس تو در دستم در اتاقی خالی

باز هم یاد تو ..باز هم بی تابی

اشک سردی در چشم باز هم ویرانی

بازهم خاطره ها, باز هم... تنهایی
 
 
 
 
/ 0 نظر / 8 بازدید