حدیث جام

صحبت از نام مکن صحبت جام است اینجا ………….. هر چه گویند به جز باده حرام است اینجا
حرمت جام نگهدارکه صدچون جمشید …………. دست برسینه ،کمر بسته غلام است اینجا
درسرت گرهوس عالم قدس است بیا ………… کان همه بعد مسافت دوسه گام است اینجا
تا می و میکده و ساغر وساقی باقیست …………. حوری و کوثر و فردوس کدام است اینجا
گوشه ی میکده خلوتکده ای طاعت ماست ………………. پیر رندان خرابات امام است اینجا
منشین طایر دل، از سرعالم برخیز…………… که جهان دانه و جان حلقه ی دام است اینجا
دعوی فضل ز نقص است در اینجا شب خیز……… چون به یک ساغرمی کار تمام است اینجا

/ 0 نظر / 78 بازدید