مامان رفت

مامانی یک هفته اینجا بود و امروز صبح برگشت. منو همسری هم از ساعت 7 خوابیدم تا 2 ناهار خوردیم 3 خوابیدیم تا 7!! حسابی خسته شده بودیم این مدتنیشخند

فردا ماشینمون از بیمارستان مرخص میشهزبان

همسری دیروز کنکور دارد. مطمئنم قبول میشه امسالقلب

تصمیم دارم بیشتر روی زبانم وقت بزارم. مادربزرگ اسباب کشیش هنوز قطعی نیست. معلوم نیست مامان اینا کی دوباره بیان. وکالت محضری دادم مامان بره مدرک موقتم رو بگیره.

معدلم 18.66 شد.

/ 0 نظر / 39 بازدید