تصمیم کبری 1

امروز 2 تا تصمیم کبری گرفتم اول اینکه روزی 3 ساعت درس بخونم و روی پروژه هام کار کنم و عقب موندگی هامو از اول ترم جبران کنم. عینک

2 مقاله توپ از این موضوعات سیستم عامل پیشرفته در می یاد حیف که استادش خیلی شوته . خیلی هم به من امیدوارهابرو  همش پیگره من مقاله هامو به کجا رسوندم و بهم پیشنهاد موضوع جدید می ده.تعجب خبر نداره که که من خوشحال تر از این حرفام

فردا صبح با پرواز 6 باید برم ماموریت تهران. 

جوجه تیغی پنج شنبه می ره عمل لیزر.

پنج شنبه با الهام قرار گذاشتیم سر یه پروژه جدید بریم با مدیر عاملشون صحبت کنم.

من وقت واسه سر خاروندن ندارم اونوقت پروژه خارج از شرکت هم می گیرمقهر واقعا که خیلی دل خجسته ایی دارم. 

/ 0 نظر / 8 بازدید