50 درصد افزایش حقوق!

دیروز دکی منو صدا کرد گفت امسال قانون کار 17 درصد افزایش حقوق داشته ولی من درخواست دادم حقوق شما 1500 بشهتعجب

کلی هم عذرخواهی که امیدوارم راضی باشید!! منم گفتم ممنون خوبه بد نیست!!

با توجه به شرایط اینجا و اینکه همه از دم قانون کارن منم میگفتم کاش حداقل 1200 بدن بهم و وقتی اینو گفت دیگه دهنم بسته شد!!!

6375750 برام سایر مزایا در نظر گرفتن.

/ 0 نظر / 40 بازدید