دیزی با گرمایش از کف!!

امروز همسری اومد کارخونه دنبال من رفتیم طرقبه دیزی. شبدیز قبلا رفته بودیم سرویس دهیش سریع بود هنوز کامل ننشسته  بودی غذای رو میاوردن ولی این دفعه البته کلی تاخیر داشتن و همش غذای همه رو جا به جا تحویل میدادن!! خنده غذای ما رو برده بود به یه نفر دیگه داده بودعصبانی

فضای بیرونش خیلی خوبه کلی تخت چیدن و الان که هوا سرده دورش رو با نایلون های ذخیم پشوندن و زیر تخت ها بخاری روشن کردن و تخت ها هم فلزی! گرمایش از کف داشت حسابی. ما که داشتیم آتیش میگرفتیم پامون میسوخت ولی نگفتیم بیاد یه خرده بخاریشو کم کنه واقعا چرا؟؟!!! متفکر

جای همگی خالی دیزی سنگی ترشی و سبزی با گرمایش از کف توی یه باغ با صفا. خیلی حال دادقلب

/ 0 نظر / 36 بازدید